Ruší sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky č. 358/2009 Z. z. a uvádza sa do života nová vyhláška č.240/2016 Z. z., ktorá je vykonávacou vyhláškou k zákonu MH SR  č.657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

 

Čo sa zmení?

Pomer medzi základnou zložkou (uvádzanou na m2) a spotrebnou zložkou (podľa pomerových meradiel) pre náklad – vykurovanie, ostáva v pomere 60/40 % (ak sa vlastníci nedohodnú inak). Tento pomer zostal aj napriek snahe odbornej verejnosti zabrániť vstupu vlastníkov bytov, v tomto prípade laikov, do možnosti neodborne a negatívne ovplyvniť stanovenie pomeru v nižšom kvóre v prospech m2, čím sa otvárajú pomyslené nožnice obrovských rozdielov v nákladoch na teplo aj v rovnakých bytoch po stavebnej úprave objektu. Údaje, ktoré vznikajú na základe fyzikálnych zákonov,  by laici nemali mať možnosť meniť.

Aj SIEA , ako poradenská energetická organizácia vo svojom odbornom stanovisku uvádza, že rozdiel medzi vykurovaným a nevykurovaným bytom je cca 68%. Preto pomer 60/40 %,  resp. aj 70/30 % v prospech m2 je tým pomerom, ktorý by mal platiť všade. Nižší pomer – pod 60% na m2, nie je vhodnou alternatívou, pretože byty s nízkou spotrebou neplatia za teplo, ktoré príjmu zo svojho zdroja, ale prijímajú ho aj od susedov, za ktoré však neplatia.

Druhou zmenou je pomer medzi základnou zložkou (na odberné miesto) a spotrebnou zložkou (podľa určených meradiel) pre náklad – prípravu tepla pre TÚV. Ten sa mení z pomeru 10/90 % na pomer 20/80 % (v tomto prípade sa vlastníci nemôžu dohodnúť inak). Výroba teplej vody je v súčasnosti veľmi nehospodárna, ak nie je vyrábaná priamo v mieste odberu. Obrovské objemy vyrobeného média (TÚV) sa nespotrebované vracajú späť do zdroja (do výmenníkových staníc a pod.), čím dodávateľ v skutočnosti vyrába teplo zbytočne a nám spotrebiteľom to zbytočne zvyšuje jeho cenu.

V oboch prípadoch však tieto legislatívne zmeny nemajú navodzovať dojem, že sa má vyrobeným teplom plytvať a to len preto, lebo sa zmenšuje objem nákladu, ktorý ovplyvňuje len jednotlivec (zvýšením percentuálneho pomeru na m2). Omyl. Tým, že sa správajú všetci jednotlivci v objekte rozumne a hospodárne, hospodárny je aj objekt a teda náklady, ktoré sa rozpočítavajú solidárne, sú nižšie ako predtým (hlavne u kúrenia).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koeficienty pre korekcie nepriaznivej polohy miestnosti nová vyhláška nezmenila, ale bolo by vhodné tieto korekcie stanoviť na základe presného výpočtu odborníkom, nie laikmi. Aj stanovenie tejto veličiny  je  vysoko odborná záležitosť, pretože je potrebné vziať do úvahy typ stavebnej sústavy, použité materiály na jej výstavbu,ako aj na jej modernizáciu, na lokalita výstavby, osadenie objektu v teréne a pod. Tieto údaje laik nevie správne vyhodnotiť.

Nie je správne ani to, že vyhláška nerozlišuje, či sa jedná o objekt pred alebo po sanácii obvodového plášťa. Pridanie tepelného izolantu na fasádu, teda na existujúci obvodový plášť,  je práve elimináciou nedostatku pôvodnej konštrukcie voči tepelnoizolačným vlastnostiam miestností, ktoré nesusedia s exteriérom. Áno, poloha miestností sa sanáciou nezmení, ale zmenia sa tepelno-technické podmienky únikov tepla cez konštrukcie. Preto logicky nemôže byť hodnota korekcie rovnaká pred a po prevedení izolácie. Projektanti by ale mali počítať a následne navrhovať hrúbky izolantov v závislosti na polohe týchto miestností selektívnejšie, aspoň podľa svetových strán, aby sa nestávalo to, čo je teraz bežný štandard, že celý objekt sa izoluje rovnakou hrúbkou izolantu. Je pritom známe, že južná strana aj v zime získava cca 3-5% solárneho tepla a severná, resp. SV a SZ strana má najväčšie tepelné straty, no izolácia celého objektu má rovnakú hrúbku (počítanú na najnepriaznivejšíu polohu).

Preto sa vlastníci – laici, dožadujú rovnakej korekcie aj po stavebnej úprave objektu, to však nie je správny názor. Preto navrhujem osloviť projektanta v oblasti stavebnej fyziky, aby Vám určil  korekcie správne a objektívne, a to  presným výpočtom.  Vzhľadom na skutočnosť, že na objekte po významnej obnove musí byť opakovane vyregulovaná sústava ÚK,  je vhodné pri tejto príležitosti

urobiť aj spomínaný prepočet.

 

Upozornenie

Ak si do 31.12.2016 hlasovaním  v zmysle zákona č.182/1993 Z. z. o bytoch a nebytových priestoroch neupravíte zmenu pomeru v rozpočítavaní nákladu na teplo, bude platiť pomer určený vyhláškou č.240/2016 Z. z. t.j. 60/40 % a zmeniť ho budete môcť v roku 2017 kedykoľvek, ale prijatá zmena bude aplikovateľná až pre obdobie r.2018, retroaktivita je neprípustná!

Rozpočítavanie nákladu za vykurovacie obdobie od 1.1.2016 – 31.12.2016 sa  riadi ešte dnes platnými vyhláškami č.358/2009 Z. z. a 630/2005 Z. z. a prijatými dohodami vlastníkov.

Od 1.1.2017 však tieto dohody NEPLATIA, aj keď vyhláška nemení pomer 60/40%,  musia byť nahradené novými, v súlade s novou vyhláškou.