Vášniví milenci neberú ohľad na susedov a oddávajú sa hlasnej rozkoši. Dobré vzťahy medzi susedmi robia priateľov a pokojné bývanie. Ale čo v prípade, ak sused obťažuje ostatných počas dňa a hlavne v noci?

Zvuk a hluk nie je to isté. Hluk je už taká intenzita zvuku, ktorý nám prekáža – hluk zo strojov, ohňostroja, či hlasná vrava alebo hudba , či zavýjanie psov a hlasný spev vtákov v bytových domov.

O nočnom kľude hovorí Priestupkový zákon v § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel (ďalej len “Priestupkový zákon”) ktorý hovorí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud, hoci samotný nočný kľud zákon sám nešpecifikuje.

Prihliada sa na zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý definuje nočný čas od 22:00 hod do 06:00 hod.

Cez deň dovolená hranica predstavuje maximálne 50 decibelov. V nočných hodinách sa znižuje na úroveň maximálne 45 decibelov. Ruch na križovatke z automobilovej premávky je okolo 70 až 80 decibelov , rôzne bytové spotrebiče vyprodukujú aj 50 decibelov. Aj nesprávna zvuková izolácia v bytoch spôsobuje priamo prenos zvuku do susedného bytu, preto je veľmi dôležité pri stavebných úpravách bytu myslieť aj na tento fakt. Tomuto problému sa budeme venovať v ďalšom príspevku.

Vráťme sa ale k problému sused / hlučný sused.

V prípade, že vás obťažuje nadmerný hluk, máte právo riešiť problém podnetom na políciu štátnu alebo mestskú . Majú rovnaké právomoci a môžu za rušenie nočného kľudu udeľovať pokuty a to aj opakovane.

Okrem priestupkového zákona, dodržiavanie nočného kľudu upravujú všeobecnými záväznými nariadeniami, ktoré sa týkajú verejného poriadku aj obce a mestá.

Ak váš sused podľa vás opakovane porušuje nočný pokoj, môžete na obecný alebo mestský úrad podať aj občiansku sťažnosť.

Ako správne postupovať?

  • Obráťte sa na políciu. Volajte mestskú políciu na číslo 159 alebo najbližšie policajné oddelenie na čísle 158.
  • Nikdy nechoďte osobne upozorňovať susedov a žiadať ich, aby sa utíšili. Neviete, či nie sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, a môžu vás slovne aj fyzicky napadnúť.
  • Ak z bytu okrem hlučnej hudby počujete krik, môže ísť o násilný trestný čin. Bez váhania volajte políciu.
  • Vždy si vypýtajte záznam od polície o vykonanom zásahu. Ak pôjdete na súd, zíde sa vám.
  • Zvolajte schôdzu vlastníkov bytu. S podporou väčšiny obyvateľov spíšte návrh na nariadenie predaja bytu a doručte ho súdu individuálne, alebo kolektívne prostredníctvom správcu-SVB.
  • Ak sa byt prenajíma, riešte situáciu zásadne s vlastníkom, prípadne nájomníkom alebo obomi. Treba však písomne vyzvať vlastníka bytu, aby situáciu bezodkladne riešil.

Konečným a nezvratným riešením je aplikácia  § 11 ods. 5) zákona č.182/1993 Z.z. zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov:

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu či nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

Ak  súd  uzná podaný návrh za odôvodnený , nariadi predaj konkrétneho bytu alebo nebytového priestoru. Po tom, ako rozsudok nadobudne právoplatnosť, sa predaj realizuje exekučným konaním.

Exekútor na základe znaleckého posudku vyhlási dražbu bytu a jeho bývalému majiteľovi po predaji odovzdá  výťažok dražby, aby si zabezpečil vlastné bývanie v inom dome.

Ďalším problémom v susedských vzťahoch sú „chovatelia“ holubov, alebo chovné stanice psov a mačiek v bytoch na balkónoch, chorobný zberači odpadu, fajčiari na chodbách, grilovači na balkónoch.

Aj jeden vyhodený odpalok z cigaretky na balkóne môže spôsobiť katastrofu – požiar susedovho bytu alebo aj ohrozenie zdravia. Stal sa prípad, kedy odpalok z cigarety skončil v kočiariku , kde spalo dieťa.

Preto buďme k sebe ohľaduplní, aby sme nemuseli riešiť takéto spory.

Zdroje:  prevzaté informácie z voľne prístupných  elektronických médií