Služby

Služby v rámci Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy

Ako to robíme my

Naše zameranie je na Spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorým pomáhame vo vedení správy ich domu a to formou Mandátnych zmlúv, pričom poskytujeme ekonomické, prevádzkové činnosti a poradenstvo. To čo vy potrebujete, my zabezpečíme.

Všetky bytové domy majú vlastné účty, ktoré sú chránené zákonom o ochrane vkladov v zmysle zákona č.118/1996 Z.z. v platnom znení.

Ak nemáte založené SVB, bezplatne vám pomôžeme s jeho založením, resp. ak nie je možné jeho založenie, vykonávame správu nehnuteľnosti aj formou Zmluvy o výkone správy. Vedenie účtovníctva v tomto prípade je plne v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. v platnom znení.

Sledovanie úhrad na účte vlastníkov, náhľad do dokladov týkajúcich sa správy a vedenie FPÚ a O, ktoré upravuje zákon č.182/1993 Z.z. v platnom znení, ako aj rôzne reporty (zoznam dlžníkov, stav na účtoch a na FPÚaO a pod.), sú v našej firme samozrejmosťou. Rozhodovanie o všetkých náležitostiach správy je len na vlastníkoch bytov a NP. My sme tu preto, aby sme vám poradili a následne vykonali vaše rozhodnutia.

Komunikácii s klientom, predsedom SVB, členom Rady SVB alebo zástupcom vlastníkov venujeme čas a pozornosť. Vykonávame obhliadky bytových domov, na základe ktorých následne pripravujeme Návrhy plánu opráv v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte, hľadáme najekonomickejšie riešenie pre obnovu bytových domov, zabezpečíme povinné revízie, havarijnú službu, poistenie objektu, vykonávame odpočty meradiel a zabezpečíme ich servis a pod.

Výkon vymedzených činností na základe Mandátnej zmluvy, keď bolo založené SVB

Ak je alebo bude založené SVB (aj s našou odbornou pomocou), prostredníctvom mandátnej zmluvy následne vykonávame pre SVB určité úkony z uvedených oblastí A-E/ za vopred dohodnutú odplatu mandatára (napr. celú ekonomickú agendu, príprava plánu FPÚaO, odpočty a pod.).

Na základe zmluvy o Výkone správy, keď nebolo založené SVB

Ak máte záujem len zmeniť správcu a nemáte záujem zakladať SVB, stačí Vám odsúhlasenie nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov. Tento výkon správy podľa § 8a a nasl. poskytujeme podľa uvedených oblastí A-E/. Kontakt so správcom zabezpečuje volený zástupca vlastníkov.

Rozsah služieb

Zmluvne Vám vieme zabezpečiť nasledujúci rozsah správy bytového fondu, u SVB výber z uvedených služieb podľa jeho potrieb
A) v technicko - energetickej oblasti:

vykonávanie pravidelných obhliadok domu, príprava a predloženie na schválenie Plánu opráv z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska

zabezpečenie a vykonávanie opráv a údržby spoločných častí, zariadení, príslušenstva domu a priľahlého pozemku, pričom všetky opravy vykonávame v spolupráci so zástupcami vlastníkov, s možnosťou priamej kontroly

spracovanie harmonogramu revízií, odborných prehliadok a opakovaných úradných skúšok vyhradených technických zariadení (elektrozariadenia, bleskozvody, plynové rozvody, výťahy, komíny) podľa platných právnych noriem a zabezpečenie jeho realizácie, a odstránenie závad pri nich zistených v stanovenej lehote

zabezpečenie odpočtov a overovania a opravu vodomerov a meracej techniky

zabezpečenie výkonu opatrení uložených kontrolami, ktoré boli vykonané oprávnenými osobami alebo orgánmi

zabezpečenie 24 hodinovej nepretržitej havarijnej služby (voda, kanalizácia, plyn, elektro, kúrenie) s možnosťou okamžitého zásahu a vykonania nevyhnutných prác a to vlastníkmi zvolenou firmou zabezpečujúcou túto činnosť

zabezpečenie úloh požiarnej ochrany, BOZP podľa platnej legislatívy

B) v prevádzkovej oblasti:

dodávku studenej vody a odvádzanie odpadových a dažďových vôd, čistenie studní, žúmp a septikov

dodávky tepla a teplej vody, alebo prípravu, ak sa v dome nachádza

dodávku elektrickej energie do spoločných priestorov a zariadení bytového domu

prevádzku a servis výťahov

deratizáciu a dezinsekciu domu

zabezpečenie poistenia domu, na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP

upratovanie spoločných priestorov a zariadení bytového domu a priľahlého pozemku, na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP zvolenou firmou zabezpečujúcou túto činnosť

C) v ekonomickej oblasti:

vedenie komplexného účtovníctva

zriadenie účtu vlastníkov bytov a NP domu v bankovom ústave, na ktorý budú plynúť mesačné zálohové platby

vedenie evidencie príjmov a výdavkov na účte domu

spracovanie a vytvorenie mesačných zálohových predpisov pre každého vlastníka jednotlivo a úprava predpisov na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období

evidencia obchodných zmlúv s dodávateľmi médií, prác a služieb

sledovanie a kontrola cenovej, technickej a vecnej správnosti odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome

vedenie evidencie dodávateľských faktúr a úhrad súvisiacich s prevádzkou domu z účtu domu, vrátane cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávaných prác na dome

vypracovanie a predkladanie vyúčtovania tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv

zabezpečenie prehľadného ročného vyúčtovania všetkých služieb

vybavenie reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vrátenie preplatkov v z ročného vyúčtovania

vedenie evidencie neplatičov

evidencia a sledovanie úverových zmlúv a reportov z nich vyplývajúcich,

spracovanie podkladov k daňových a odvodovým povinnostiam, výkazníctvo, štatistika

na požiadanie predkladanie stavu účtu, zoznamu dodávateľských faktúr, prehľadu nedoplatkov a stavu FOaÚ

D) v právnej oblasti:

evidencia a príprava Zmluvy o výkone správy a jej dodatkov, zmlúv o nájme spoločných nebytových priestorov, obchodných zmlúv s dodávateľmi, úverových zmlúv

evidenciu a udržiavanie aktuálneho zoznamu všetkých údajov o vlastníkoch, bytoch a NP v dome a následná archivácia, pasportizácia

zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy alebo obce vo veciach týkajúcich sa správy domu v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení,

vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov v prípade omeškania s platbami a to mimosúdnym vymáhaním (upomienka, pokus o zmier) alebo formou dražobného konania

vymáhanie podlžností vlastníkov bytov a nebytových priestorov súdnou cestou v zastúpení právnikom

na požiadanie vlastníka poskytovať všetky informácie a podklady týkajúce sa správy domu a umožniť mu do nich nahliadnuť v dohodnutom čase

zvolať schôdzu vlastníkov najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov, u SVB tieto činnosti nie sú nami vykonateľné v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení

príprava prezenčných listín a zápisníc

komplexné zabezpečenie a poradenstvo pri založení SVB

u existujúcich SVB – poradenstvo pri vypracovaní zmien Zmluvy

E) externé inžinierske služby, ktoré nespadajú pod poplatok za výkon správy alebo odplaty mandatára:

príprava podkladov pre získavaní dotácie na odstránenie systémových porúch panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MV a RR)

príprava podkladov pre získavaní nenávratných úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, grantov EÚ a pod.

príprava podkladov pre získavanie úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.

spracovanie znaleckého posudku

zabezpečovať za odplatu ďalšie služby