Zákony a vyhlášky

Zákony a vyhlášky týkajúce sa správy nehnuteľností na stiahnutie pre vás
Povinnosti správcu bytového domu a SVB na úseku ochrany pred požiarmi podľa novely vyhlášky č. 259/2009 a  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (.DOC) 

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch (informatívna brožúra) (.PDF)

Zákon č. 246/2015 o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (odkaz)

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (odkaz)

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (odkaz)

Vyhláška č. 240/2016 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (odkaz)

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (odkaz)

NAŠE OSVEDČENIA 

Čestné uznanie NEK (odkaz)  

Výpis z obchodného registra (odkaz)

Osvedčenie manažér správy budov (odkaz)

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov (odkaz)