ZALOŽENIE A ZRUŠENIE SVB

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) vzniklo ako zákonná forma samosprávy bytového domu jeho vlastníkmi. Táto možnosť nastala zákonom č.182/1993 Z.z. – zákona o bytoch a nebytových priestoroch od 1.6.1993. Dodnes tento zákon prešiel toľkými...

Zimná údržba

Vážení klienti – vlastníci bytov a nebytových priestorov. Zima sa hlási o slovo aj v podobe snehu. Preto Vás všetkých žiadam, aby ste nezabúdali na svoje povinnosti, ak si zimnú údržbu zabezpečujete svojpomocne. Sneh musí byť odprataný ráno a v prípade, že...
Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Fixné náklady za vodné a stočné od 1.1.2017

Od 1.1.2017 platí vyhlášky č.225/2016 Z.z. , ktorá zavádza dvojzložkovú cenu aj na dodávku vody a jej odvádzanie, vrátane zrážkovej vody. Zavádzajú sa tarify T1-T6 podľa dimenzie fakturačného meradla. V bytových domoch je to spravidla dimenzia DN 25 alebo DN 40, DN...