Od 1.1.2017 platí vyhlášky č.225/2016 Z.z. , ktorá zavádza dvojzložkovú cenu aj na dodávku vody a jej odvádzanie, vrátane zrážkovej vody. Zavádzajú sa tarify T1-T6 podľa dimenzie fakturačného meradla. V bytových domoch je to spravidla dimenzia DN 25 alebo DN 40, DN 50, pri veľkých objektoch aj vyššie.

URSO cenovým rozhodnutím odsúhlasí dodávateľovi cenu pre fixnú zložku samostatne pre vodné a samostatne pre stočné v tarife T1-T6 ako aj variabilnú zložku tak,ako to bolo doteraz.

Cenové rozhodnutia už URSO vo väčšine prípadov vydalo, v niektorých prípadoch sa čaká na ich právoplatnosť – viď urso / vodné hospodárstvo / cenové rozhodnutia 2017-2021

VVS Košice má odsúhlasené tieto ceny pre obdobie 2017-2021:

Tarifná skupina T1 T2 T3 T4 T5 T6
DN vodomera na odbernom mieste do DN 20 vrátane od DN 25 od DN 40 od DN 65 Od DN 100 od DN 150
Vodné
fixná zložka ceny v €/rok s DPH 15,60 31,20 158,40 397,20 634,80 1587,60
variabilná zložka ceny v €/m3 s DPH 1,4935
Stočné
fixná zložka ceny v €/rok s DPH 10,80 21,60 109,20 272,40 435,60 1088,40
variabilná zložka ceny v €/m3 s DPH 1,0549

 

Znamená to, že väčšina bytových domov bude spadať do tarify T3 . Náklad za vodné a stočné sa užívateľom bytov a nebytových priestorov  bude počítať :

Fixné náklady na objekt  (FN) : 158,40 + 109,20 = 267,60 € na rok / objekt

Variabilné náklady na objekt (VN) : fakturované m3 z fakturačného vodomeru od dodávateľa (VVS)  x cena za vodné 1,4935 €/m3 + fakturované m3 z fakturačného vodomeru od dodávateľa (VVS)  x cena za stočné 1,0549 €/m3.

 

Rozdelenie ročných nákladov na byt :

fixná zložka : FN / počet bytov a NP ( s dodávkou vody) na rok = jednotkový náklad na byt v €

variabilná zložka :  fakturované m3 z fakturačného vodomeru od dodávateľa (VVS) / súčet bytových vodomerov = koeficient prepočtu spotreby, ktorým sa násobí skutočná spotreba bytu podľa jeho meradla

VN  na 1 m3 x koef x skutočná spotreba bytu podľa meradiel = náklad na byt v €

Celkový náklad na byt je súčet fixného a variabilného nákladu.

Zavedením dvojzložkovej ceny dochádza k stavu, kedy jednotková cena za 1 m3 vodného a stočného bude u každého odberateľa (bytu alebo NP) iná. Rovnaké náklady na byt v objekte vzniknú len vtedy, ak budú mať byty rovnané spotreby podľa určeného meradla v mieste odberu. Na tento fakt je potrebné upozorniť.

 

Upozornenie – tento výpočet je neplatný, pretože došlo k stiahnutiu tejto právnej úpravy  rozhodnutím URSO !