Neprehliadnite tieto dôležité dátumy:

                                                                                                                                                                               Súvisiaci obrázok               
     Do 31.1.2018 povinnosť:
  • Ten kto, predal alebo kúpil, zdelil, daroval,vydražil … proste nadobudol alebo mu ubudlo z majetku – domy, byt, chata, pozemok, garáž, proste nehnuteľnosť – má povinnosť do 31.1.2018 na miestne príslušnom úrade samosprávy podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

tlačivá : https://www.finance.gov.sk/

  • Ten kto je majiteľom a držiteľom psa , má povinnosť zaplatiť daň za psa podľa príslušného VZN obce.
  • Ten kto je majiteľom motorového vozidla, ktoré sa používa na podnikanie, je povinný podať daňové priznanie na daň z motorového vozidla a daň aj v lehote zaplatiť

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Cla/2018/2018.01.03_dan_DMV.pdf

  • Povinná elektornická komunikácia PO zapísaných v OR SR, nie SVB, tie nie sú zapísané v Obchodnom registri, jedná sa o podnikateľské subjekty !  Od 1.7.2018 aj SZČO !

 

Ďalšie dátumy :

Ak ste okrem svojho primárneho zamestnania mali aj iné jednorázové alebo opakujúce sa príjmy na základe napr. dohôd :

Zamestnanec – do 5.2. – Požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zdaniteľnej mzde , ktoré chce predložiť so Žiadosťou o ročné zúčtovanie inému zamestnávateľovi.

Zamestnanec – do 15.2.  – Doručiť Žiadosť o ročné zúčtovanie spolu s príslušnými dokladmi (potvrdenie od iných zamestnávateľov, potvrdenie o príjme manželky, doklad o výške dôchodku a pod.)

Zamestnávateľ do 10.2. – Doručiť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom, ktorí si o to požiadali do 5.2., lebo Žiadosť o ročné zúčtovanie si chcú podať u iného zamestnávateľa (potvrdenie potrebujú
priložiť k žiadosti).

Zamestnávateľ do 10.3. –  Doručiť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nevykonáva ročné zúčtovanie dane.

Zamestnávateľ do 31.3.  – Vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci rok (najneskorší dátum na tlačive Ročné zúčtovanie dane môže byť 31.3.)