Vážení klienti,

odpočty vodomerov SV a TV sa uskutočnili v predchádzajúcich dňoch. Odpočty ERVN ( vykurovanie ) sa realizujú podľa typov meradiel až do 15.2.2018.

Ak ste z rôznych príčin nesprístupnili byty a nebytové priestory za účelom odpočtu vodomerov, máte možnosť tak urobiť najneskôr do 29.1.2018. Po tomto termíne bude správca povinný postupovať v zmysle legislatívnej úpravy – vyhl. č.240/2016 Z.z., čo znamená :

(4) Odpočty indikovaných údajov určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku koncu zúčtovacieho obdobia.
 (5)Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške 1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania. Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom zúčtovacom období sa indikovaný údaj na výpočet spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných údajov určeného meradla odčítaných v danom roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj určeného meradla odčítaný, podľa vzorca
6) Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka alebo na základe predchádzajúcich pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa. Takýto postup sa primerane použije aj pri poruche určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody.
(7) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody, zavinil, že určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla, neumožnil určené meradlo nainštalovať, určené meradlo demontoval alebo inak znefunkčnil, určí sa tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných údajov určených meradiel na meranie teplej úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
                                                                                                                                                                                                                                          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt odpočet vodomeru