Pri prevode bytov alebo nebytových priestorov a pozemku sa do Katastra  nehnuteľností uvádzajú údaje z prevodných zmlúv.

Medzi nimi aj adresa trvalého pobytu v čase prevodu.

No častokrát dôjde k zmene trvalého pobytu na novú adresu t.j. adresu kupovanej nehnuteľnosti  a vlastníci zabúdajú  na vykonanie zápisu tejto zmeny aj v katastri.

Pri zmene údajov vlastníka ako sú :

  • zmena mena
  • zmena adresy trvalého pobytu
  • zmena dátumu narodenia, rodného čísla alebo IČO
  • resp oprava údajov, ktoré sú zapísané v katastri, nakoľko môže dôjsť k nepresnému zápisu mena, interpukčného znamienka alebo je  chyba v číslici a pod.

je potrebné bezodkladne vykonať oznámenie na príslušnej správe katastra na priloženenom tlačive spolu  s potrebnými dokladmi.

Má to podstatný vplyv na korektnosť údajov pri správe majetku a  následne vo  všetkých právnych úkonoch .

tlačivo : Zmena udajov katastra