Dokumenty, formuláre, tlačivá k stiahnutiu

Tlačivá potrebné k zmene užívateľa bytu:
Údaje k zmene nájomcu bytu (pdf)
Údaje k zmene vlastníka bytu (pdf)
Údaje k zmene vlastníka bytu – dedičstvo (pdf)
Poučenie o platbách (pdf)
Dohoda o prevode členských práv a povinností (pdf)
Prehlásenie o vzájomnom finančnom vysporiadaní pri prevode členských práv a povinností (pdf)
Dohoda o skončení členstva (pdf)
Dotazník člena SBD IV (pdf)
Odovzdávací a preberací protokol bytu (pdf)
Zaevidovanie zmeny priezviska alebo mena (pdf)

Žiadosti:
Žiadosť o prevod družstevného bytu do vlastníctva (pdf)
Žiadosť o úpravu počtu osôb v byte (pdf)
Žiadosť o vydanie  vyhlásenia správcu o stave nedoplatkov (pdf)
Žiadosť o zaevidovanie kontaktnej adresy a spôsobu zasielania (pdf)

Podklady k vyúčtovaniu zálohových platieb:
Súpis osôb I. polrok (pdf)
Súpis osôb II.polrok (pdf)

Zápisnice:
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a NP – vzor (pdf)

Formuláre k odpočtom:
Oznámenie o odpočte vody (pdf)
Záznam o odpočte vodomerov (pdf)
Kartička odpočtára – neprístupné byty (pdf)
Návody na odpočet PRVN Metra Šumperk (pdf)

Stavebné úpravy:
Tlačivo – ohlásenie stavebných úprav (pdf)
Žiadosť o schválenie stavebných úprav v byte (pdf)
Žiadosť o schválenie  prehradenia chodby (pdf)
Žiadosť o schválenie rozšírenia – MRK (pdf)
Požiadavka na výkon prác a materiál (pdf)

Výťahy:
Zmena servisu výťahov dotazník (pdf)

Iné:
Domový poriadok (pdf)
Reklamačný poriadok (pdf)
Návrh plánu údržby a opráv na rok (pdf)
Čestné prehlásenie TKR STA  (pdf)
Zoznam najčastejšie použitých skratiek vo fonde prevádzky, údržby a opráv (pdf)
Mandát na inkaso v SEPA (pdf)
Požiadavka na vyplatenie odmeny (pdf)
Výveska – výzva na otvorenie ventilov ÚK na začiatku vykurovacej sezóny (pdf)
Tlačivo – sťažnosť (pdf)